Blog Derecho Laboral

Els tipus d’incapacitats que ha generat la silicosi

La incapacitat per silicosi o pneumoconiosi és la reducció o limitació de la capacitat d’obrar basant-se en el fixat per la llei, on la persona perjudicada rep un tipus de prestació, segons la incapacitat que li concedeixin.

Què incapacitats trobem dins dels casos de Silicosi?

La silicosi és una malaltia pulmonar que ha afectat els treballadors del sector de la mineria i la marbre. Es diu que és “la malaltia professional incapacitant en nombrosos països”, és a dir, que ha provocat diferents incapacitats en els treballadors.

La incapacitat temporal

Primer de tot, tindríem la incapacitat temporal que consisteix en un subsidi diari que tracta de cobrir la manca d’ingressos. Es produeix quan el treballador no pot treballar durant un temps i necessita assistència sanitària a la Seguretat social. Les causes són per una malaltia comuna o per un accident de treball. La prestació serà d’un subsidi monetari equivalent a un% de la base reguladora, segons el conveni de cada sector productiu o empresa.

La incapacitat permanent total

La segona incapacitat seria la parcial que consisteix en què el treballador, un cop sotmès a un tractament mèdic i és donat d’alta, presenta danys anatòmics possiblement definitius. En definitiva, són casos que no on el treballador presenta una disminució del 33% però no perquè se li concedeixi la incapacitat permanent total de la qual parlarem més endavant. En aquest cas, la prestació és una quantitat a preu fet de 24 mensualitats.

La incapacitat permanent total i absoluta

Els altres dos tipus d’incapacitat que ens podem trobar els explicarem mitjançant una sentència i un auto sobre dos casos de silicosi.
La incapacitat permanent absoluta consisteix en la inhabilitació completa del treballador per a tota professió o ofici, en no estar en condicions d’emprendre cap quefer productiu, perquè les aptituds que li resten no tenen suficient rellevància en el món econòmic per concertar algun tipus de relació de treball retribuïda. La prestació equival a una pensió vitalícia del 100% de la base reguladora.
Com a exemple tindríem la Sentència de 24 Feb. 2009, Rec. 44/2008, trobem un cas d’incapacitat permanent absoluta sobre un treballador del sector de la mineria que ofereix els seus serveis a l’empresa Hunosa. La incapacitat nomenada anteriorment, Llavors, analitzant aquesta sentència, podem dir que el subjecte afectat en el 2006 és declarat, després de la seva baixa per jubilació, en situació d’incapacitat permanent absoluta per tenir silicosi i que demana a Hunosa i l’Institut Nacional de la Seguretat social, perquè adquireixin responsabilitats i abonar el 75% de la quantia sol·licitada.
la Incapacitat Permanent Total és la que se li reconeix a un treballador que, per les seves dolències, és inhabilitat per al desenvolupament de les tasques pròpies de la seva professió habitual però no de les tasques pròpies d’una altra professió diferent. La prestació equival a una pensió vitalícia d’una quantitat igual 55% de la base reguladora, que pot arribar a incrementar un 20% quan el treballador tingui o compleixi 55 anys i no realitzi treballs.
Com a exemple, tenim l’Acte de 31 Gen. 2018, Rec. 2004/2017, que ens parla del cas on la mútua d’Andalusia i la de Ceuta van contra la INSS, la TGSS i moltes altres, per impugnar la Incapacitat permanent total, en els casos de silicosi de primer grau i aconseguir un recurs de cassació per unificar la doctrinar i anul·lar la sentència de la Sala social que desestimava dit recurs interposat. En aquest cas el Tribunal Suprem desestima el recurs que interposen les mútues d’Andalusia i Ceuta per falta de proves; i torna a la Sala del Social les actuacions perquè dicti sentència sobre qui era responsable de pagar a l’afectat i anul·la que sigui la INSS ja que segons la Mútua Egarsat, la INSS era la responsable del pagament de la prestació.

Gran invalidesa

Finalment, quedaria l’anomenada Gran invalidesa. Aquí, el treballador necessita l’assistència d’una altra persona per realitzar les funcions de la vida quotidiana com rentar-se, menjar, etc. Rebrà un pensió vitalícia del 100% de la seva base reguladora, on un 50% anirà destinat a la persona que té cura de l’invàlid. Actualment, no s’ha donat un cas de gran invalidesa per la silicosi.
En conclusió, les incapacitats generades per pneumoconiosi han provocat que moltes empreses hagin de pagar als treballadors les prestacions; amb el gran debat de realment, qui té la responsabilitat de fer-se càrrec d’aquests pagaments. Nosaltres com advocats ens oferim a ajudar i a donar tota la informació possible a les persones afectades per aquesta situació.
Si vostè necessita més informació sobre les incapacitats pot consultar aquestes pàgines:
http://www.incapacidades-abogados-invalideces.com/abogados-incapacidad-invalideces-barcelona/
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/nuestros-derechos/preguntas-y-respuestas/incapacidades-laborales-y-prestaciones

ConesaEls tipus d’incapacitats que ha generat la silicosi